صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍اش‍ف‍ی‌
عنوان:
م‍خ‍زن‌ الان‍ش‍اآ
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814396
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ح‍م‍د خ‍داون‍د س‍رای‍م‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ت‍ا ش‍ود ای‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍ام‍ش‌ درس‍ت‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ش‍ک‍ر آن‍ک‍ه‌ ش‍ک‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ک‍ام‌ ب‍خ‍ت‌ ای‌ گ‍ل‌ ن‍س‍ی‍م‌ وص‍ل‌ زم‍رغ‌ س‍ح‍ر دری‍غ‌ م‍دار,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍اب‍ت‍داآ م‍ی‌گ‍وی‍د ان‍س‍ان‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ال‍طب‍ع‌ اس‍ت‌ و ب‍رای‌ آن‍ک‍ه‌ ب‍ت‍وان‍د زی‍س‍ت‌ ک‍ن‍د ب‍ن‍اچ‍ار در ج‍م‍ع‌ و ج‍م‍اع‍ت‌ زی‍س‍ت‌ ن‍م‍ای‍د و چ‍ون‌ ب‍ج‍م‍اع‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814396
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: