شناسنامه
پديدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
عنوان:
م‍ث‍ن‍وی‍ات‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815155
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: م‍رح‍ب‍ا ای‌ ب‍ری‍د س‍ل‍طان‌ و ش‌ ت‍خ‍ت‍ت‌ از آب‌ و ت‍اج‍ت‌ از آت‍ش‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: خ‍ت‍م‌ ای‍ن‌ ن‍ظم‌ ب‍ر س‍ع‍ادت‌ ب‍اد رو ن‍ق‍ش‌ دم‍ب‍دم‌ زی‍ادت‌ ب‍اد,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ م‍ث‍ن‍وی‍ه‍ا دری‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ آم‍ده‌: از ب‍رگ‌ ی‍ک‌ ت‍ا ب‍رگ‌ ۱۸ م‍ث‍ن‍وی‌ "س‍ی‍ر ال‍ع‍ب‍اد" ب‍اغ‍از: "م‍رح‍ب‍ا ای‌ ب‍ری‍د س‍ل‍طان‌ وش‌ ت‍خ‍ت‍ت‌ از آب‌ و ت‍اج‍ت‌ از آت‍ش‌"از ب‍رگ‌ ۱۹ ت‍ا ب‍رگ‌ ۴
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
815155
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :