819228 , م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اش‍ع‍ار س‍ع‍دی‌
شناسنامه
پديدآور:
س‍ع‍دی‌
عنوان:
م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اش‍ع‍ار س‍ع‍دی‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,۴۸۶ - ۲۹۱۶/ چ‌ ۱۲۱۶
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
819228
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "اول‌ دف‍ت‍ر ب‍ن‍ام‌ ای‍زد دان‍ا ق‍ادر پ‍روردگ‍ار ح‍ی‌ ت‍وان‍ا ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... آم‍د ب‍س‍ر رح‍م‌ پ‍س‌ از م‍ردن‌ م‍ن‌ ت‍ا دی‍ده‌ ب‍ح‍ق‌ گ‍ش‍ت‌ ب‍ی‍دار ش‍د. ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍د م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از اش‍ع‍ار س‍ع‍دی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
819228
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :