صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
Избранные философские произведения
عنوان و نام پديدآور:
م‍ن‍طق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
ال‍ه‍ی‍ات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۲۸ - ۳۷۰ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
موضوع:
Russian
زبان اثر:
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۴۲۸ - ۳
Ebn Sina, Hossein ebn Abdollah‬
ع‍اص‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، م‌۱۹۹۶ - ۱۹۲۰‎Osimi, Muhammad.
مولف:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
940735
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌، ت‍رج‍م‍ه‌ س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، "دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍لائ‍ی‌"، "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌" و "ک‍ت‍اب‌ ال‍ن‍ف‍س‌" اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا اس‍ت‌
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: