صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,۲/چ‌۹۹۹
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818117
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. س‍پ‍اس‌ ب‍ی‍غ‍ای‍ت‌ و س‍ت‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ه‍ای‍ت‌ آف‍ری‍دگ‍اری‍را ج‍ل‌ ج‍لال‍ه‌ و ع‍م‌ ن‍وال‍ه‌ ک‍ه‌ از ک‍م‍ال‌ م‍وج‍ودات‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...چ‍ون‌ ت‍و س‍ع‍د اخ‍ت‍ر و ث‍اب‍ت‌ ق‍دم‌ و دول‍ت‍ی‍ار ه‍م‍ت‌ ال‍س‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ب‍ود آخ‍ر ک‍ار ب‍اال‍ت‍م‍ام‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: از ب‍رگ‌ ۲پ‌ - ۲۵پ‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ رس‍الات‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ش‍ش‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍دی‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818117
نمايش | تحويل
52.55.177.115
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: