818117 , ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
شناسنامه
پديدآور:
م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,۲/چ‌۹۹۹
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818117
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. س‍پ‍اس‌ ب‍ی‍غ‍ای‍ت‌ و س‍ت‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ه‍ای‍ت‌ آف‍ری‍دگ‍اری‍را ج‍ل‌ ج‍لال‍ه‌ و ع‍م‌ ن‍وال‍ه‌ ک‍ه‌ از ک‍م‍ال‌ م‍وج‍ودات‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...چ‍ون‌ ت‍و س‍ع‍د اخ‍ت‍ر و ث‍اب‍ت‌ ق‍دم‌ و دول‍ت‍ی‍ار ه‍م‍ت‌ ال‍س‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ب‍ود آخ‍ر ک‍ار ب‍اال‍ت‍م‍ام‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: از ب‍رگ‌ ۲پ‌ - ۲۵پ‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ رس‍الات‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ش‍ش‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌: رس‍ال‍ه‌ اول‌ در ت‍ق‍ری‍ر دی‍ب‍اچ‍ه‌، رس‍ال‍ه‌ دوم‌ در م‍ج‍ال‍س‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌، رس‍ال‍ه‌ س‍وم‌ در س‍وال‌ و ج‍واب‌ ص‍اح‍ب‍دی‍وان‌، رس‍ال‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ در ع‍ق‍ل‌ و ع‍ش‍ق‌، رس‍ال‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ در ن‍ص‍ی‍ح‍ه‌ال‍م‍ل‍وک‌، رس‍ال‍ه‌ ش‍ش‍م‌ در س‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ ، از ب‍رگ‌ ۲۶پ‌ - ۷۲پ‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، از ب‍رگ‌ ۷۳پ‌ - ۱۴۱پ‌ ب‍وس‍ت‍ان‌، از ب‍رگ‌ ۱۴۴پ‌ - ۱۶۸ ق‍ص‍ای‍د ف‍ارس‍ی‌، از ب‍رگ‌ ۱۶۸پ‌ - ۱۸۵ م‍راث‍ی‌، از ب‍رگ‌ ۱۸۵پ‌ - ۲۶۰ ک‍ت‍اب‌ طی‍ب‍ات‌، از ۲۶۱پ‌ - ۲۶۳ ف‍ه‍رس‍ت‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ب‍دای‍ع‌، از ب‍رگ‌ ۲۶۳ پ‌ - ۲۹۴ پ‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ب‍دای‍ع‌، از ب‍رگ‌ ۲۹۵پ‌ - ۳۰۶پ‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ خ‍وات‍ی‍م‌، از ب‍رگ‌ ۳۰۶پ‌ - ۳۰۷ ف‍ه‍رس‍ت‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ق‍دی‍م‌، از ب‍رگ‌ ۳۰۷پ‌ - ۳۱۳پ‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ق‍دی‍م‌، از ب‍رگ‌ ۳۱۴پ‌ - ۳۳۱ م‍ق‍طع‍ات‌، از ب‍رگ‌ ۳۳۱ - ۳۴۰ ک‍ت‍اب‌ م‍طای‍ب‍ات‌، از ب‍رگ‌ ۳۴۰ - ۳۴۶پ‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ و از ب‍رگ‌ ۳۴۶پ‌ - ۳۴۹ ف‍ردی‍ات‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818117
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :