شناسنامه
عنوان:
ش‍رح‌ ب‍دآ الام‍ال‍ی‌
همکار:
اوش‍ی‌ ف‍رغ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌، - ۵۷۵ق‌. ب‍دآالام‍ال‍ی‌، ش‍رح‌، ع‍ن‍وان‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اوش‍ی‌ ف‍رغ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌، - ۵۷۵ق‌. ب‍دآالام‍ال‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر nli ك‍لام‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، م‍ل‍ك‌ م‍ال‍ك‌ م‍ول‍ی‌ ال‍م‍وال‍ی‌ ل‍ه‌ وص‍ف‌ ال‍ت‍ك‍ب‍ر و ال‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ آن‌ خ‍دای‍ی‌ ك‍ه‌ پ‍ادش‍اه‌ پ‍ادش‍اه‍ان‌ اس‍ت‌ و خ‍داون‍د خ‍داون‍دان‌ اس‍ت‌ ..." : رس‍ال‍ه‌ "ب‍دآ الام‍ال‍ی‌" ارج‍وزه‌ اس‍ی‍ت‌ لام‍ی‍ه‌ در ش‍ص‍ت‌ و ش‍ش‌ ب‍ی‍ت‌ در ت‍وح‍ی‍د و خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ون‌ ب‍ا ح‍ج‍ل‍ه‌ "ی‍ق‍ول‌ ال‍ع‍ب‍د" ش‍روع‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ن‍ام‌ "ق‍ص‍ی‍ده‌ ی‍ق‍ول‌ ال‍ع‍ب‍د" ن‍ی‍ز م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌. ن‍س‍ه‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍ر ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ در آغ‍از ای‍ن‌ ش‍رح‌ ب‍ی‍ت‍ی‌ اف‍زوده‌ ش‍ده‌ ك‍ه‌ در ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر دی‍ده‌ ن‍م‍ی‌ش‍ود. پ‍س‌ از ش‍رح‌ ب‍ی‍ت‌ ه‍ا م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ از اع‍ت‍ق‍ادات‌ م ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ و ج‍م‍اع‍ی‌ را ب‍ح‍رم‍ت‌ ت‍م‍ام‌ اول‍ی‍ا و ب‍ح‍رم‍ت‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ع‍ل‍م‍اآ دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ ت‍م‍ام‌ ش‍د ش‍رح‌ ام‍ال‍ی‌"
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ش‍رح‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ ب‍دآالام‍ال‍ی‌ ب‍دآالام‍ال‍ی‌. ش‍رح‌ ش‍رح‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ ام‍ال‍ی‌ ب‍ح‍رال‍لال‍ی‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
دروی‍زه‌ ن‍ن‍گ‍ره‍اری‌، - ق‌۱۰۴۸
ساير رده بندي ها:
۳۰۰۷-۱۰/چ‌۴۸۲
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۴۵۸۲/۱
شناسه كد كتاب:
817022
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :