صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
ف‍ره‍اد و ش‍ی‍ری‍ن‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا,nli,م‍ن‍ظوم‍ه‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا,nli,۳/چ‌۱۰۰۵
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818108
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ال‍ه‍ی‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ده‌ آت‍ش‌ اف‍روز در آن‌ س‍ی‍ن‍ه‌ دل‍ی‌ آن‌ دل‌ ه‍م‍ه‌ س‍وز...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...م‍ن‌ و ف‍ره‍اد و ص‍م‍د ه‍م‍چ‍ون‌ م‍ن‌ او زش‍ه‌ ب‍ا ح‍ال‌ خ‍وش‌ ب‍ا ف‍ال‌ ن‍ی‍ک‍و. ت‍م‍ت‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ "۱۲۶۳,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: م‍ث‍ن‍وی‌ اس‍ت‌ از وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ از خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ ن‍ظام‍ی‌ س‍روده‌ و ۱۰۷۰ ب‍ی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍اق‍ی‌ آن‌ را وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌ س‍روده‌ و ب‍ا اف‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818108
نمايش | تحويل
54.166.203.17
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: