818108 , ف‍ره‍اد و ش‍ی‍ری‍ن‌
شناسنامه
پديدآور:
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
ف‍ره‍اد و ش‍ی‍ری‍ن‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا,nli,م‍ن‍ظوم‍ه‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا,nli,۳/چ‌۱۰۰۵
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818108
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ال‍ه‍ی‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ده‌ آت‍ش‌ اف‍روز در آن‌ س‍ی‍ن‍ه‌ دل‍ی‌ آن‌ دل‌ ه‍م‍ه‌ س‍وز...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...م‍ن‌ و ف‍ره‍اد و ص‍م‍د ه‍م‍چ‍ون‌ م‍ن‌ او زش‍ه‌ ب‍ا ح‍ال‌ خ‍وش‌ ب‍ا ف‍ال‌ ن‍ی‍ک‍و. ت‍م‍ت‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ "۱۲۶۳,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: م‍ث‍ن‍وی‌ اس‍ت‌ از وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌ از خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ ن‍ظام‍ی‌ س‍روده‌ و ۱۰۷۰ ب‍ی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍اق‍ی‌ آن‌ را وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌ س‍روده‌ و ب‍ا اف‍زودن‌ ۱۲۵۱ ب‍ی‍ت‌ آن‌ را ب‍پ‍ای‍ان‌ رس‍ان‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ و رای‍ج‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍اع‍ری‌ دی‍گ‍ر ب‍ن‍ام‌ ص‍اب‍ر ب‍ع‍د از وص‍ال‌ ۳۰۴ ب‍ی‍ت‌ ب‍ر ای‍ن‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ اف‍زوده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818108
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :