شناسنامه
عنوان:
ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ود و وج‍ه‌ ن‍ق‍د ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
پديدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد و ح‍س‍اب‍داری‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ت‍ه‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌
گ‍ردش‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌
ح‍س‍اب‌ س‍ود و زی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
ارزش‌ اف‍زوده‌
ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
ب‍ه‍ا ب‍ازار
۱۱. ک‍ارب‍ری‌ اطلاع‍ات‌
۱۲. م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۴-۱۴۵۵۱
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۴ - ۱۴۱ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۳۸۷۹
شناسه كد كتاب:
833674
سال نشر:
۱۳۸۱
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/183144
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :