صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
س‍ع‍دی‌
عنوان:
غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷,nli,۲۳۴ - ۴۹۷/ چ‌۱۲۳۷
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818306
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: اف‍ت‍اده‌:"...ب‍اری‌ گ‍ذر ب‍گ‍ور ع‍زی‍زان‌ خ‍اک‌ ک‍ن‌ از س‍ر ب‍ن‍ه‌ غ‍رور ک‍ی‍ان‍ی‌ و س‍روری‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "...و در ب‍ص‍ی‍رت‌ ب‍گ‍ش‍ای‍م‌ ک‍ه‌ ف‍ک‍ش‍ف‍ن‍ا ع‍ن‍ک‌ ع‍ظاوک‌ ف‍ب‍ص‍رک‌ ال‍ی‍وم‌ ح‍دی‍د ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍د ال‍ق‍ص‍ی‍ر ال‍ح‍ق‍ی‍ر ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ت‍اری‍خ‌...س‍ن‍ه‌",: غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ اول‌ م‍طل‍ع‌ ه‍ر غ‍زل‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ دک‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818306
نمايش | تحويل
54.82.10.219
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: