2091811 , حاشية شرح التجريد الجديد
شناسنامه
عنوان:
حاشية شرح التجريد الجديد
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
کلام شیعه امامیه -- قرن ‏‫۱۱ق.‏‏‬‬ 329390 nli
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: بسمله، المض اعلی الله مقامه و فیه فصول الاول فی الجواهر ای فی تقسیم الجواهر الی اقسامه الخمسه و بیان بعض احواله من حیث العموم فانه ذکر فی هذا المقصد خمسه فصول لان البحث فیه اما عن الجواهر او عن الاعراض... انجام: ...و ثالثاً احد جزئی الجسم و یمنع احتیاجه الی آخر مایدفع به ههنا هناك یدفع هناك.
عنوانهاي گونه گون ديگر:
تجریدالعقاید . شرح . حاشیه شرح تجریدالعقاید شرح تجریدالاعتقاد . شرح جدید .
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ، ق‍رن‌ ۱۱ق‌. 116147 لاه‍ی‍ج‍ی‌
عنوان به منزله موضوع:
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۹۷ - ۶۷۲ق‌. ت‍ج‍ری‍د ال‍ع‍ق‍ای‍د -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر‌ ق‍وش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۸۷۹ق‌. ش‍رح‌ ال‍ت‍ج‍ری‍د ال‍ج‍دی‍د. نقد و تفسیر
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: نسخه در حاشیه و متن تصحیح شده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
حاشیه ایست بر بخش مباحث جواهر و اعراض شرح جدید ملا علی قوشچی بر كتاب "تجرید الاعتقاد" خواجه نصيرالدین طوسی ، مختصر از حاشیه دیگر كه لاهیجی بار اول بتفصيل نوشته بوده است .
يادداشت منشاء:
یادداشت وقف: شکل و سجع مهر: در صفحه ظهریه کتاب یادداشت وقف محمد ولی میرزا به سال ۱۲۴۳ و مهر بیضوی با سجع(عبده الراجی محمد ولی) آمده است. دو مهر یکی بیضوی با سجع ابن محمد رضی محمد ولی و دیگری خشتی با سجع (افوض امری الی الله عبده اسمعیل ) که اشاره دارد به آیه ۴۴ سوره غافر (أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد )، قابل مشاهده است.
شناسه كد كتاب:
2091811
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :