صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود ده‍دار م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ع‍ی‍ان‍ی‌
عنوان:
م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍م‍غ‍ال‍ی‍ق‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815070
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ف‍ت‍وک‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ان‍زل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍ده‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ ای‌ ان‍زل‌ ال‍ف‍رق‍ان‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: وع‍ظ ه‍ر ت‍اری‍خ‌ ت‍لای‍ف‌ ع‍ی‍ان‍ی‌ زان‌ طل‍ب‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ از ح‍روف‍ی‍ه‌ م‍ع‍روف‍س‍ت‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ت‍ک‍س‍ی‍ر و ض‍واب‍ط ج‍ف‍ر ج‍ام‍ع‌ و خ‍اب‍ی‍ه‌ ش‍م‍س‍ی‌ و خ‍اف‍ی‍ه‌ ق‍م‍ری‌ و اس‍رار اع‍داد و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍ق‍طه‌ و ح‍رف‌ و ش‍رح‌ ب‍ی‍ن‍ا
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
815070
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
نمايش | تحويل
54.158.21.176
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: