صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع‌ وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
ب‍زم‌ وص‍ال‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813623
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، روزگ‍اری‌ ش‍د ک‍ه‌ س‍خ‍ت‌ آش‍ف‍ت‍ه‌ام‌ ب‍وی‌ خ‍ون‌ م‍ی‌آی‍د از ه‍ر گ‍ف‍ت‍ه‌ام‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: گ‍اه‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ک‍ن‍زان‌ دو طف‍ل‌ دی‍گ‍ری‌ را ب‍ا خ‍دا ن‍ن‍م‍ود ک‍ف‍ل‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ب‍زم‌ وص‍ال‌ م‍ث‍ن‍وی‍س‍ت‌ ب‍ر وزن‌ "ن‍ان‌ و ح‍ل‍وای‌ ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌" ح‍اوی‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ق‍ران‍ی‌ و م‍طال‍ب‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ات‌ م‍ت‍ع‍دد ق‍رآن‌ و ب‍ی‍ان‌ م‍ق‍اص‍د و ع‍ق‍ای‍د م‍ن‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813623
نمايش | تحويل
54.167.75.28
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: