صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
خ‍واج‍ه‌ ح‍اف‍ظ
عنوان:
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814572
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ح‍م‍د ب‍ی‍ح‍د ث‍ن‍ای‌ ب‍ی‍ع‍د و س‍پ‍اس‌ ب‍ی‌ق‍ی‍اس‌ خ‍دائ‍ی‌ را ک‍ه‌ ج‍م‍ع‌ دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: آن‍روز ب‍دان‌ ع‍اش‍ق‍ی‌ س‍وخ‍ت‌ دل‍م‌ ک‍ز ع‍ال‍م‌ و وزآدم‍ش‌ آث‍ار ن‍ب‍ود,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ دی‍وان‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ دری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۸ م‍ق‍دم‍ه‌؛ از ۹ ت‍ا ۲۴ ق‍ص‍ائ‍د از ۲۵ ت‍ا ۳۰۴ غ‍زل‍ی‍ات‌، از ۳۰۴ ت‍ا ۳۳۴ ق‍طع‍ات‌؛ از ۳۳۴ ت‍ا ۳۳۷ ت‍رج‍ی‍ع‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814572
نمايش | تحويل
54.81.150.27
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: