2912485 , دیوان رفیق اصفهانی
شناسنامه
عنوان:
دیوان رفیق اصفهانی
همکار:
قزوینی، میرعبدالباقی بن میرحسن. کاتب
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏‬ nli 247624 شعر فارسی -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬ nli 247628
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
افتاده:...بر من از کنج چشم کرد نظر با من از روی خشم کرد خطاب... انجام: آغاز: افتاده:... رخ نیست که ماه مهر میناء است این قد نیست که سرو باغ سجاد است این...
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۱۵۰-۱۲۲۶ق‌. 61963 رف‍ی‍ق‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۱۲۴۸۵
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۳۱۵ ۳۰۸۵ف ۳۸۳-۱۲۰
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ملا حسین رفیق اصفهانی معروف به رفیق سبزی فروش از شاعران اصفهان که معاصر آذر و هاتف اصفهانی و در غزلسرایی سبک نو عراقی را بوجود آوردند وی در سال ۱۲۱۲ وفات یافت و در نجف به خاک سپرده شد. دیوان اشعار وی بیش از هشت هزار بیت و نسخه حاضر دیوان رفیق شامل قصاید و غزلیات و رباعیات است. ابتدای دیوان با اشعاری در تاریخ وفات چند تن از مشاهیر و شاعران مثل آقا رابعه، آقا محمد عاشق، حاجی محمد علی ۱۱۸۳، ملا عبدالواسع ۱۱۸۴، تاریخ آب انبار حاجی کریم یزد،تاریخ حمام کریمخان زند ۱۱۸۴، تاریخ عمارت هدایت خان رشتی ۱۱۹۰، و قصه جوانمرد قصاب و برخی قصاید و قطعات تا برگ ۵۸پ به خط میرعبدالباقی ولد حاجی میرحسن قزوینی در دارالسلطنه اصفهان نوشته شده است.از برگ ۵۹پ تا آخر نسخه غزلیات با مطلع «بود که درگذرند از گناه کاری ما که بیش از گنه ماست شرمساری ما...» شروع و با ، مثنوی و رباعیات رفیق اصفهانی به ترتیب الفبای حروف آخر قوافی نوشته شده که انجام نسخه نیز افتاده و ناقص است.
شناسه كد كتاب:
2912485
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :