شناسنامه
پديدآور:
[ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌ اح‍م‍د] ج‍ام‍ی‌؛ ب‍ه‌خ‍ط ح‍اج‍ی‌ ح‍ل‍ی‍م‌ب‍ن‌ اح‍م‍د
عنوان:
ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹,nli,۳۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815757
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، چ‍و م‍رغ‌ ام‍ر ذی‌ ب‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ آغ‍از ن‍ه‌ از ن‍ی‍روی‌ ح‍م‍د آی‍د ب‍ه‌ پ‍رواز,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ت‍ک‌ و پ‍وی‌ خ‍ام‍ه‌ دری‍ن‌ طرف‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ه‌ ج‍ام‍ی‌ ب‍دو ک‍رد طب‍ع‌ آزم‍ای‍ی‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ اس‍ت‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و پ‍ن‍د و ان‍درزه‍ای‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ و اح‍وال‌ ش‍ع‍رای‌ م‍ع‍روف‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر ک‍ه‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ را ب‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ف‍رزن‍د
جنس:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شناسه كد كتاب:
815757
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :