صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
خ‍واج‍ه‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814846
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، الا ی‍ا ای‍ه‍ا ال‍س‍اق‍ی‌ ادر ک‍اس‍ا و ن‍اول‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ آس‍ان‌ ن‍م‍ود اول‌ ول‍ی‌ اف‍ت‍اد م‍ش‍ک‍ل‍ه‍ا,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: گ‍ف‍ت‍م‌ س‍خ‍ن‌ ت‍و چ‍ی‍س‍ت‌ ح‍اف‍ظ گ‍ف‍ت‍ا ش‍ادی‌ ه‍م‍ه‌ ل‍طی‍ف‍ه‌ گ‍وی‍ان‌ ص‍ل‍وات‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ دی‍وان‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر ت‍دوی‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۳۳۷ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ آخ‍ر ق‍واف‍ی‌؛ از ۳۳۷ ت‍ا
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814846
نمايش | تحويل
54.159.51.118
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: