814846 , دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
شناسنامه
پديدآور:
خ‍واج‍ه‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814846
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، الا ی‍ا ای‍ه‍ا ال‍س‍اق‍ی‌ ادر ک‍اس‍ا و ن‍اول‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ آس‍ان‌ ن‍م‍ود اول‌ ول‍ی‌ اف‍ت‍اد م‍ش‍ک‍ل‍ه‍ا,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: گ‍ف‍ت‍م‌ س‍خ‍ن‌ ت‍و چ‍ی‍س‍ت‌ ح‍اف‍ظ گ‍ف‍ت‍ا ش‍ادی‌ ه‍م‍ه‌ ل‍طی‍ف‍ه‌ گ‍وی‍ان‌ ص‍ل‍وات‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ دی‍وان‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر ت‍دوی‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۳۳۷ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ آخ‍ر ق‍واف‍ی‌؛ از ۳۳۷ ت‍ا ۳۳۹ ق‍ص‍ی‍ده‌ای‌ ب‍ق‍اف‍ی‍ه‌ "م‍ی‍م‌"؛ از ۳۳۹ ت‍ا ۳۴۹ م‍ث‍ن‍وی‍ات‌ ک‍ه‌ ح‍اوی‌ س‍اق‍ی‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌؛ از ۳۴۹ ت‍ا ۳۶۱ رب‍اع‍ی‍ات‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814846
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :