شناسنامه
عنوان:
بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت
پديدآور:
/نگارش پوشپر [صحیح: پوشیر] صلاحیان صلاحیان، پوشیر
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده حقوق . گروه حقوق عمومی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫‏(کارشناسی ارشد): حقوق عمومی.
موضوع:
اجرای عدالت کیفری
اس‍ت‍ق‍لال‌ ق‍ض‍ات‌
قاضیان
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌
چکيده:
‏‫‏هدف پژوهش بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده‌است. نتایج نشان‌ می‌دهد استقلال قضایی یکی از اصول مهم حقوق بشر و رعایت دادرسی منصفانه است و عواملی مانند بی‌طرفی قضات، علنی بودن محاکمات، انتخاب قضات، از جمله عوامل استقلال قضایی محسوب می‌گردد.
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۲۶۰۶۰۵
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۱۹-۱۲۰.
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . قوه قضائیه
شناسه كد كتاب:
2260605
سال نشر:
‏‫‏، ۱۳۸۹.
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/574764
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :