صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813476
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: م‍ن‍ت‌ خ‍دای‍را ع‍ز وج‍ل‌ ک‍ه‌ طاع‍ت‍ش‌ م‍وج‍ب‌ ق‍رب‍ت‍س‍ت‌ و ب‍ش‍ک‍ر ان‍درش‌ م‍زی‍د ن‍ع‍م‍ت‌....,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: گ‍ر ن‍ی‍اب‍د ب‍گ‍وش‌ رغ‍ب‍ت‌ ک‍س‌ در رس‍ولان‌ پ‍ی‍ام‌ ب‍اش‍د و ب‍س‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رک‌. گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌ دری‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813476
نمايش | تحويل
54.234.0.2
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: