صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ش‍ارح‌: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ (آخ‍ون‍د م‍لاص‍درا)
عنوان:
ش‍رح‌ اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌ (ک‍ت‍اب‌ ع‍ق‍ل‌ و ع‍ل‍م‌ و ج‍ه‍ل‌)
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
808161
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ج‍ل‌ ع‍ن‌ م‍طارح‌ اض‍واآ ال‍ف‍ک‍ر ج‍لال‍ه‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ... ال‍ع‍ق‍ل‌ و ال‍ع‍ل‍م‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رک‌. اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌ م‍لاص‍درا دری‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
808161
نمايش | تحويل
54.159.51.118
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: