صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
اس‍رار الای‍ات‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
807827
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ن‍ح‍م‍دک‌ ال‍ل‍ه‍م‌ ی‍ا م‍ن‌ ب‍ی‍ده‌ م‍ل‍ک‍وت‌ الارش‌ ال‍س‍م‍ائ‍ل‌ و ال‍ی‍ه‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ال‍م‍ع‍ل‍وم‌ ح‍اض‍را ک‍ق‍ول‍ه‌ ... اح‍ض‍رت‌ ف‍ی‌ ۱۲۴۲ه‍.ق‍,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: دری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍لاص‍درا آی‍ات‌ چ‍ن‍دی‌ از ق‍رآن‌ را آورده‌ و ب‍ن‍ظر خ‍ود ای‍ن‌ آی‍ات‌ را ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ردک‍ه‌ اس‍ت‌ و ت‍ف‍اس‍ی‍ر او ه‍م‍گ‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ او ب‍رای‌ خ‍ود در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ات‍خ‍اذ ن‍م‍وده‌. او
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
807827
نمايش | تحويل
54.90.202.184
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: