شناسنامه
پديدآور:
قطب‌الدین رازی
۶۹۴ - ۷۶۶ق.
کاتبی قزوینی
محمد بن محمد
۶۰۰ - ۶۷۵ق. الشمسیه . شرح
علی بن عمر
شارح
عنوان:
تحریرالقواعد‌‌المنطقیه فی شرح‌الرسالة‌الشمسیه[نسخه خطی
موضوع:
منطق -- قرن ۸ق.
کاتبی قزوینی ، علی بن عمر ، ۶۰۰ - ۶۷۵ق. الشمسیه -- نقد و تفسیر
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
به توضیحات ( ش ۲۴۱۲ع ) د رج ۱۲ و ( ۲۹۶۳ع ) درج ۱۴ فهرست همین کتابخانه بنگرید ؛ در تطبیق با نسخه ( ش ۳۹۵۹ع ) نسخه حاضر ازسطر ۶ گ ۳۷پ ( اواسط مقاله اول ) تا سطر سوم گ ۱۴۵ این نسخه را داراست و در پایان حدود هفت برگ افتادگی دارد .
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1137182
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :