شناسنامه
پديدآور:
ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814393
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ال‍ع‍اق‍ب‍ه‌ ل‍ل‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ه‍ر گ‍اه‌ م‍ن‌ در م‍س‍ت‍راح‌ م‍ی‌ روم‌ ت‍و طب‍ل‌ ب‍زن‌ ... او از طب‍ل‌ م‍ن‌ ب‍رن‍م‍ی‌آی‍د,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ در م‍ت‍ن‌ و ح‍اش‍ی‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۳ ت‍ا ۴۲ رس‍ائ‍ل‌ س‍ع‍دی‌؛ از ۴۵ ت‍ا ۱۲۰ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌، از ۱۲۲ ت‍ا ۲۵۲ ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌، از
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814393
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :