شناسنامه
پديدآور:
ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ لاه‍وری‌
عنوان:
ب‍ه‍ار دان‍ش‌
موضوع:
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ا,nli,۲۴ - ۱۰۹۵/چ‌ ۱۱۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818238
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ف‍ات‍ح‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍س‍ت‍طاب‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ و پ‍ی‍رای‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ دان‍ش‌ و ب‍ی‍ن‍ش‌ ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... زب‍ان‍را گ‍وش‍م‍ال‍ی‌ خ‍ام‍وش‍ی‌ ده‌ ک‍ه‌ ه‍س‍ت‌ از ه‍رچ‍ه‌ گ‍وی‍ی‌ خ‍ام‍وش‍ی‌ ب‍ه‌. ت‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍د ب‍ت‍اری‍خ‌ ... ص‍ورت‌ اخ‍ت‍ت‍ام‌ ی‍اف‍ت‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رج‍وع‌ ش‍ود ب‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۴۳۰۸ ف‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
جنس:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شناسه كد كتاب:
818238
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :