مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه دكتر شريعتي
نوع:
مجموعه
توصیف:

      
مجموعه دكتر شريعتي
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  1552  نتیجه  در  0/5312768  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
موضوع :
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
موضوع :
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ه‍م‍دان‌
موضوع :
ه‍م‍دان‌,م‍ی‍دان‍ه‍ا,س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌,ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا,م‍ی‍دان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
موضوع :
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
حقوق :
ع‍ک‍س‌ ش‍م‍اره‌ ۲ ع‍ک‍س‌ از ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
5
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پیام کانون ابلاغ اندیشه‌های شریعتی به مناسبت چهارمین سالگرد هجرت معلم انقلاب، شهید شریعتی
موضوع :
مبارزات سیاسی,شریعتی، علی,مهاجرت
منبع :
ک‍ـپی-۱
زبان اثر :
فارسی
نوع :
اعلاميه
6
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍راس‍م‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
موضوع :
ب‍زرگ‍داش‍ت‌,ل‍ب‍ن‍ان‌,ب‍ی‍روت‌,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,ع‍رف‍ات‌، ی‍اس‍ر,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، اح‍س‍ان‌,ص‍در، م‍وس‍ی‌,ی‍ع‍ق‍وب‌، م‍ح‍م‍د
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مراسم
وضعيت نشر و پخش و غيره :
: [بی‌نا
حقوق :
برنامه به مناسبت دهمین سالگرد شهادت شریعتی
زبان اثر :
فارسی
نوع :
اعلاميه
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آرام‍گ‍اه‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
موضوع :
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,س‍وری‍ه‌,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,دم‍ش‍ق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
9
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ن‍ه‍اون‍د
موضوع :
م‍ی‍دان‍ه‍ا,اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌,ن‍ه‍اون‍د,م‍ی‍دان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,ک‍ت‍اب‌ اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍وارن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دی‍وارن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا,ک‍وچ‍ه‌ه‍ا و خ‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,خ‍ی‍اب‍ان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍ود طال‍ق‍ان‍ی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,روح‍ان‍ی‍ان‌,طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، اح‍س‍ان‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  1552  نتیجه  در  0/5312768  ثانیه 

login