مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
اسناد ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نوع:
مجموعه
چکيده:
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور می باشد.
      
نتیجه  1  تا  12  از  22  نتیجه  در  0/0625074  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
6-3
تاریخ ایجاد :
5/15/1399 12:00:00 AM
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه‌ ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
3-2
تاریخ ایجاد :
9/17/1398 12:00:00 AM
3
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
3-1
تاریخ ایجاد :
9/17/1398 12:00:00 AM
4
4
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آيين‌نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
1-2
تاریخ ایجاد :
6/20/1398 12:00:00 AM
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مشارکت وزارتخانه های مجری طرح های ملی درتدوین و اجرای پیوست فرهنگی فرهنگی
نوع :
سند
جنس :
image/jpg,application/docx
شماره رکورد کتابشناسي :
1-1
شماره ثبت :
1-1
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سیاست های فرهنگی در شرایط بحران های طبیعی
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
5-1
تاریخ ایجاد :
4/22/1399 12:00:00 AM
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
1-5
تاریخ ایجاد :
6/20/1398 12:00:00 AM
8
2
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تشکیل کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
2-3
تاریخ ایجاد :
7/17/1398 12:00:00 AM
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
5-3
تاریخ ایجاد :
4/22/1399 12:00:00 AM
10
3
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
7-1
تاریخ ایجاد :
8/24/1399 12:00:00 AM
11
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرایند و مرجع تدوین سند ملی فرهنگ دفاع و مقاومت، ایثار و جهاد و شهادت
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
7-2
تاریخ ایجاد :
8/24/1399 12:00:00 AM
12
2
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه های مجری
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
2-2
تاریخ ایجاد :
7/17/1398 12:00:00 AM
نتیجه  1  تا  12  از  22  نتیجه  در  0/0625074  ثانیه 

login