o 818218 , ک‍ف‍ای‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌,ک‍ف‍ای‍ه‌ م‍ج‍اه‍دی‍ه‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
پديدآور:
م‍ن‍ص‍ورب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
عنوان:
ک‍ف‍ای‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌,ک‍ف‍ای‍ه‌ م‍ج‍اه‍دی‍ه‌
موضوع:
م‍وض‍وع‍ه‍ا: پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴,nli,۵۰۵-۲۱/چ‌۱۱۰۷
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
818218
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ش‍ک‍ر و س‍پ‍اس‌ ب‍ی‍ق‍ی‍اس‌ م‍ر خ‍ال‍ق‍ی‌ را ک‍ه‌ در خ‍ل‍ق‍ت‌ دق‍ای‍ق‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ادب‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ت‌ اس‍ت‌ ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: اف‍ت‍اده‌: "اگ‍ر م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍گ‍وش‍ت‌ ب‍اش‍د ب‍ا زن‍ج‍ان‍ی‌ ن‍ه‍ن‍ه‌ و ب‍ه‌ ب‍ن‍دن‍د و م‍ع‍ال‍ج‍ات‌ ج‍راح‍ت‌ ب‍ج‍ا آورن‍د ...",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رج‍وع‌ ش‍ود ب‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۴۹۱۵/۲ف‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
818218
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login