o 817873 , ش‍م‍س‌ ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌، ی‍ا، دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
پديدآور:
ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌
عنوان:
ش‍م‍س‌ ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌، ی‍ا، دی‍وان‌ ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ق‌۷,nli,۲ - ۶۰۹/چ‌۸۵۹
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
817873
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ای‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ج‌ پ‍رو ق‍ای‍ق‌ خ‍وان‍ن‍د ب‍اغ‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍ر گ‍ل‌ و ش‍ق‍ای‍ق‌ خ‍وان‍ن‍د ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... ای‍ن‌ را ب‍ج‍ز از ص‍ح‍ب‍ت‌ م‍ردان‌ م‍طل‍ب‌ م‍ردی‌ ک‍ردی‌ چ‍و ک‍رد م‍ردی‌ ک‍ردی‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: دی‍وان‌ اش‍ع‍ار م‍ول‍وی‌ ش‍ام‍ل‌ غ‍زل‍ی‍ات‌، م‍ق‍طع‍ات‌، ت‍رج‍ی‍ع‍ب‍ن‍د، رب‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و دی‍ب‍اچ‍ه‌ رض‍ا ق‍ل‍ی‌خ‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
817873
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login