1837146 , ‎‎جنگ
شناسنامه
عنوان:
‎‎جنگ
منبع:
‎‎۵-۱۲۱۹۲
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- مجموعه‌ها ‎شعر فارسی ‎مطالب گونه‌گون ‎نثر فارسی
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‏‫‭ف۲۱۹۲‭‮
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎‎۲۱۹۲ف , ‎۶۵۱/م
يادداشت کلي:
زبان:فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎در اين جنگ از صفحه يك تا ۹۶ اشعاريست از شعرای زير: اسدی طوسی، كمال اسماعيل، عبدالواسع جبلی، شيخ ابو المفاخر رازی، عنصری، فرخی، خاقانی شيروانی، حكيم سنائی، سيف اسفرنگی، اثير، شرف الدين شفروه، عصمت بخاری، خواجه سلمان، بدر جرجامی، شيخ سعدی، شيخ اوحدی، همام تبريزی، سنائی، شيخ آذری، مولانا علی شهاب ترشيزی، مولانا كاتبی استرآبادی، مولانا حسن سليمی، سلطان حسين ميرزا بايقراء، امير شاهی، خواجه سلمان، مولانا حسن نيشابوری، ناصر بخاری، شيخ كمال خجندی، خواجه معين الدين جوينی،.... در ۳۲۰ ذکر مولانا شرف الدین علی یزدی، در۳۲۲ ذکر مولانا کاتبی ترشیزی، در ۳۲۵ ذکر علی شهاب ترشیزی، در ۳۳۶ ذکر سید حسن غزنوی
شناسه كد كتاب:
1837146
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :