صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
هنر و سیاست : تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی
پديدآور:
/نگارش محمدتقی قزلسفلی قزلسفلی٬ محمدتقی
نام سازمان:
دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(دکترا) : علوم سیاسی٬ گرایش اندیشه سیاسی ‬
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
استالینیسم
هنر و دولت
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۸۶۴۹۹
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۲۹۰ - ۳۰۱
شناسه كد كتاب:
1286499
سال نشر:
، ۱۳۸۱
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: