شناسنامه
عنوان:
حقوق و نیازهای بشری از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان
پديدآور:
/پژوهشگر رویا گرمه گرمه، رویا
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی . گروه زبان و ادبیات فارسی
موضوع:
س‍ع‍دی‌ , ، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ , ،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): زبان وادبیات فارسی. , ‏‫‏، ۱۳۸۹. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
موضوع:
قرن ۷ ق.
ن‍ث‍ر
ن‍ی‍از ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۶۸۳۲۰۸
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۳۰۱-۳۰۸.
عنوان به منزله موضوع:
بوستان گلستان
شناسه كد كتاب:
2683208
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/244564
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :