1695032
شناسنامه
عنوان:
حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقه
[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
/خدیجه فتوحی‌اردکانی
؛ استاد راهنما سیامک ره‌پیک؛ استاد مشاور خلیل قبله‌ای‌خویی.
پديدآور:
/خدیجه فتوحی‌اردکانی فتوحی‌اردکانی، خدیجه
نام سازمان:
دانشگاه پیام‌نور , . دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
( کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
زبان اثر:
per
موضوع:
ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌
فقه
حضانت کودک
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫۱۶۹۵۰۳۲‬‬
يادداشت:
کتابنامه: ص. ۱۳۷-۱۴۱.
وضعيت نشر و پخش و غيره:
‏‫‬‬‬، ۱۳۸۷.‬‬
يادداشت کلي:
چکیده: فارسی- انگلیسی.
شناسه كد كتاب:
1695032
سال نشر:
‏‫‬‬‬، ۱۳۸۷.‬‬
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/792616
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :