صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ب‍ده‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌ و ام‍لاک‌ اش‍خ‍اص‌ در ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ی‍رزاه‍اش‍م‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ .ارب‍اب‌ ج‍م‍ش‍ی‍د و م‍ج‍ل‍ل‌ ال‍دول‍ه‌ ، پ‍رداخ‍ت‌ م‍ال‌ الاج‍اره‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ دول‍ت‍ی‌ و ...
حقوق:
a
منبع:
‭۲۳۰/۴۲۲۰‬
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۰۳ش‌ ۱۳۰۹ش‌ ت‍ه‍ران‌ ش‍اه‍زادگ‍ان‌ ام‍لاک‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌ م‍ال‍ی‍ات‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ی‍رزاه‍اش‍م‌ ()۱۳۲۸۱۲۵۰ ارب‍اب‌ ج‍م‍ش‍ی‍د وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌ م‍راک‍زآم‍وزش‌ دول‍ت‍ی‌ اج‍اره‌ب‍ه‍ا
ساير رده بندي ها:
‭۱۰۹‮خ‌‬۲‮آح‌‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۳۰۰۰۴۲۲۰
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ب‍ده‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ م‍س‍ت‍غ‍لات‌ و ام‍لاک‌ اش‍خ‍اص‌ در ت‍ه‍ران‌ م‍ن‍ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ی‍رزاه‍اش‍م‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ .ارب‍اب‌ ج‍م‍ش‍ی‍د و م‍ج‍ل‍ل‌ ال‍دول‍ه‌ ، پ‍رداخ‍ت‌ م‍ال‌ الاج‍اره‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ دول‍ت‍ی‌ و ...
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1345318
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: