شناسنامه
عنوان:
<ال‍ج‍وه‍ر = ج‍وه‍ر> ال‍ن‍ف‍ض‍ی‍د ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‍طق‌ ال‍ت‍ج‍ری‍د
منبع:
۵-۴۰۴۱
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
منطق , -- قرن۸ق. Logic
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ف‍رد ب‍وج‍وب‌ ال‍وج‍ود ال‍م‍ت‍وح‍د ب‍ال‍ک‍رم‌ وال‍ج‍ود م‍ب‍دع‌ ال‍م‍واد ال‍ن‍اق‍ص‍ه‌ ... ام‍ا ب‍ع‍د ف‍ان‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ل‍م‍ا وف‍ق‍ن‍ی‌ الاس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ن‌ ش‍ی‍خ‍ن‍ا ال‍م‍ول‍ی‌ الام‍ام‌ الاع‍ظم‌ وال‍ع‍ال‍م‌ ال‍م‍ع‍ظم‌ ... انجام: , کم‍ا ام‍ک‍ن‌ ض‍ب‍ط ال‍م‍واض‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍ن‍اع‍ت‍ی‍ن‌ الاول‍ی‍ت‍ی‍ن‌. ول‍ک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ا ن‍ورد ف‍ی‌ ش‍رح‌ ه‍ذا ال‍ک‍ت‍اب‌
عنوان قراردادي:
تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام. شرح
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ت‍ج‍دی‍د ال‍ک‍لام‌. ش‍رح‌ ش‍رح‌ ت‍ج‍دی‍د ال‍ک‍لام‌ ش‍رح‌ م‍ن‍طق‌ ال‍ت‍ج‍دی‍د
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ح‍ل‍ی‌؛ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ت‍ن‌: خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ , ، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ , ، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
نام عنوان به منزله موضوع:
نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۵۹۷ - ۶۷۲ق , . تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام , -- نقدو تفسیر
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۴۰۴۱
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۴۰۴۱ع ۹۰۳
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , ن‍س‍خ‍ه‌ در ح‍واش‍ی‌ اوراق‌ ک‍م‍ی‌ در اب‍ت‍دای‌ آن‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ دارد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍ن‍طق‌ از ک‍ت‍اب‌ «ت‍ج‍ری‍د ال‍ک‍لام‌» خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌. ای‍ن‌ ش‍رح‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ و ن‍س‍ب‍ت‍ا م‍ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌
يادداشت منشاء:
شکل و سجع مهر: , ح‍اش‍ی‍ه‌ ب‍رگ‌ ۳ م‍م‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر خ‍ش‍ت‍ی‌ «ع‍ب‍ده‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍دب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د ال‍رض‍وی‌» یادداشت های تملک: , در ب‍رگ‌ ۲ ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ آق‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا، م‍لا م‍ص‍طف‍ی‌، م‍لا ع‍ادل‌، آق‍ا اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ و م‍ه‍ر م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ «ع‍ب‍ده‌ ال‍راح‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍رض‍وی‌» و ی‍ادداش‍ت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ رض‍ا ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍زن‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۷۰
شناسه كد كتاب:
812380
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :