شناسنامه
پديدآور:
س‍ی‍د ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
عنوان:
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ارا
موضوع:
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا,nli,ب‍خ‍ارا -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌,nli,۴۵۲ - ۱۰۹۰/چ‌۲۵۴
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
816685
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. اح‍وال‌ س‍ف‍ر ب‍خ‍ارا و ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ م‍ن‍ازل‌ از ات‍ک‌ ت‍ا ک‍ش‍م‍ی‍ر م‍ن‌ ک‍ش‍م‍ی‍ر ال‍ی‌ ت‍ب‍ت‌...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... آب‌ دری‍ا ان‍درون‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ از راه‌ آب‌ دزد م‍ی‌آی‍د ت‍م‍ت‌ ال‍ک‍ت‍اب‌...ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍م‍ان‍د س‍ی‍ه‌ب‍ر س‍ف‍ی‍د ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ را ن‍ی‍س‍ت‌ ف‍ردا ام‍ی‍د",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: س‍ف‍ر ب‍خ‍ارا از س‍ال‌ ۱۲۲۷ ت‍ا ۱۲۲۸ ه‍ج‍ری‌ ک‍ه‌ "س‍ی‍د ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ ای‍م‍ای‌ ص‍اح‍ب‌ ب‍ه‍ادر
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
816685
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :