صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
راه‍ن‍م‍ای‌ ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌
همکار:
؛ وی‍رای‍ش‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رض‍ائ‍ی‌ س‍اروی‌
م‍وری‍ل‌، ج‍ان‌، ۱۹۶۰ - ، ‎Morrill, John‬
ک‍اوه‌، پ‍ری‍س‍ا، ۱۳۵۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
رض‍ای‍ی‌ س‍اروی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۴۱ - ، وی‍راس‍ت‍ار
؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ری‍س‍ا ک‍اوه‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
‎964-6232-38-8‬
LCC:
TJ۱۶۳/۵ , ‭/م‌۵و۹ ۱۳۷۷
شماره رکورد کتابشناسي :
۶۴۴
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍س‍ک‍ن‌ -- ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- آم‍وزش‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ک‍س‌ وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍وری‍ل‌ وی‍ل‍س‍ون‌، ال‍ک‍س‌ ‎Wilson, Alex T.‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۷۶-۱۰۳۲۸
شناسه افزوده (تنالگان):
ش‍ورای‌ اق‍ت‍ص‍اد ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ ان‍رژی‌ آم‍ری‍ک‍ا‎American Council for an Energy - Efficient Economy‬ ان‍رژی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌، م‍ج‍ل‍ه‌‎Home Energy‬
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Consumer guide to home energy savings, 4th. ed.‬.
يادداشت کلي:
م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط "ش‍ورای‌ اق‍ت‍ص‍اد ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ ان‍رژی‌ آم‍ری‍ک‍ا" ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ "م‍ج‍ل‍ه‌ ان‍رژی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌" م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
داده هاي کلي پردازش:
20060718 per 50
شناسه كد كتاب:
561812
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: