شناسنامه
عنوان:
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ س‍وم‍ات‍را
همکار:
ع‍ی‍س‍ی‌خ‍ان‌گ‍روس‍ی‌ , ، ق‍رن‌ ۱۳ق‌ , ، مترجم
منبع:
۵-۱۱۶۴۳
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
سفرنامه‌ها Traveler's writings
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ه‍وال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ش‍ان‍ه‌ ال‍ع‍زی‍ز، ش‍رح‌ ج‍زی‍ره‌ س‍وم‍ات‍را، ن‍ق‍ل‌ از روزن‍ام‍ه‌ ... انجام: , ک‍ه‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از اه‍ال‍ی‌ ده‍ات‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ زی‍اده‌ از ای‍ن‍ه‍ا اس‍ب‍اب‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ن‍دارن‍د
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ م‍س‍ی‍ووت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌: م‍ی‍رزا ع‍ی‍س‍ی‌خ‍ان‌ گ‍روس‍ی‌؟ وت
شماره کتابشناسي ملي:
۸۱۴۰۰۱
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‏‫سوماترا (اندونزی)‬ , -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی Sumatra (Indonesia) , -- Social life and customs
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۳۲۲-۱۳۳۰/س ۱۶۴۳ف
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از س‍ی‍اح‍ان‌ م‍ع‍روف‌ ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌ اس‍ت‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‍ی‌ ع‍ازم‌ ج‍زی‍ره‌ س‍وم‍ات‍را م‍ی‍ش‍ود و در آن‌ ج‍ا پ‍س‌ از گ‍ردش‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ح‍ل‌ و اطلاع‌ از وض‍ع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و م‍ل‍ی‌ م‍ح‍ل‌ و آداب‌ و رس‍وم‌ اه‍ال‍ی‌ دس‍ت‌ ب‍ت‍ح‍ری‍ر ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ی‌زن‍د ک‍ه‌ ح‍اوی‌ اطلاع‍ات‌ ذی‍ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ک‍ش‍ور س‍وم‍ات‍راس‍ت‌. ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ در روزن‍ام‍ه‌ م
شناسه كد كتاب:
814001
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :