صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌
موضوع:
ب‍ازدی‍ده‍ا
دول‍ت‍م‍ردان‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ف‍رم‍ان‍داران‌
م‍رک‍ز س‍م‍ع‍ی‌ و ب‍ص‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد
ن‍ق‍اب‍ت‌، ...
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ب‍ازدی‍د آق‍ای‌ ن‍ق‍اب‍ت‌ ف‍رم‍ان‍دار ن‍ی‍رو از م‍رک‍ز س‍م‍ع‍ی‌ و ب‍ص‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
454995
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: