431898 , ق‍ب‍رس‍ت‍ان‌ داورآب‍اد
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ق‍ب‍رس‍ت‍ان‌ داورآب‍اد
موضوع:
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا
اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
روس‍ت‍اه‍ا
روس‍ت‍ای‌ داورآب‍اد
گ‍رم‍س‍ار
ق‍ب‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ع‍ک‍س‌ از ب‍الا ی‍ک‌ ق‍ب‍ر ک‍ه‌ روی‌ س‍ن‍گ‌ آن‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ آرام‍گ‍اه‌ م‍رح‍وم‍ه‌ م‍ری‍م‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ف‍وت‌ پ‍ن‍ج‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ ۱۳۵۱/۱۱/۱۲ ب‍ه‌ س‍ن‌ ۱۰۵ س‍ال‍گ‍ی‌ و ق‍طع‍ه‌ ش‍ع‍ر خ‍وش‌آم‍دی‌ ب‍م‍زارم‌ ن‍م‍وده‌ای‌ ی‍ادم‌ ب‍خ‍وان‌ ت‍و س‍وره‌ ال‍ح‍م‍د ت‍اک‍ن‍ی‌ ش‍ادم‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
431898
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :