صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
رس‍ال‍ه‌ ن‍وروزی‍ه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
‭ف‌۴۱۵
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: رس‍ال‍ه‌ ن‍وروزی‍ه‌. ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ث‍ن‍ا و س‍ت‍ای‍ش‌ و ب‍ن‍دگ‍ی‌ و پ‍رس‍ت‍ش‌ ذات‌ واج‍ب‌ ال‍وج‍ودی‍را س‍زاس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍م‍ام‌ م‍وج‍ودات‌ را از راه‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و طری‍ق‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: اگ‍رچ‍ه‌ م‍ع‍ن‍ی‌ در دع‍ائ‍ی‍س‍ت‌ ام‍ا دع‍ای‌ اول‌ را خ‍وان‍دن‌ ه‍ر چ‍ن‍د ش‍م‍ارش‌ ک‍رده‌ ن‍ش‍ود چ‍ون‌ س‍ن‍د م‍ع‍ت‍ب‍ر دارد ب‍ه‍ت‍ر اس‍ت‌
: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ از ت‍اری‍خ‌ ن‍وروز واق‍وال‌ گ‍ذش‍ت‍گ‍ان‌ راج‍ع‌ ب‍ان‌ س‍خ‍ن‌ رف‍ت‍ه‌ و م‍دارک‌ م‍ن‍درج‍ات‌ آن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍دارک‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍رب‍ان‌ و م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ای‍ن‌ ق‍س‍م‍ت‌ ف‍راه‍م‌ آورده‌ان‍د. ب‍اخ‍ر ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ اق‍وال‍ی‌ چ‍ن‍د از م‍ج‍ل‍س‍ی‌ و س‍ائ‍ر م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ م‍ه‍م‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813355
نمايش | تحويل
54.167.83.233
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: