807622 , الات‍ف‍اق‌ و الاف‍ت‍راق‌ ال‍ص‍ن‍ع‍ه‌ ال‍ت‍ری‍اق‌
شناسنامه
عنوان:
الات‍ف‍اق‌ و الاف‍ت‍راق‌ ال‍ص‍ن‍ع‍ه‌ ال‍ت‍ری‍اق‌
منبع:
۵-۸۴۳
زبان اثر:
ara
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
Traditional medicine , پزشکی سنتی , تریاک
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , انجام: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌ ... ج‍ع‍ل‌ ب‍دن‍ه‌ اش‍رف‌ الاب‍دان‌ و ال‍ه‍م‍ه‌ , ف‍ه‍وا ش‍د ق‍ب‍ض‍ا م‍ن‌ ن‍ف‍س‌ ال‍ورد ف‍ه‍و ک‍ذل‍ک‌ ای‍ض‍ا م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ات‍ف‍اق‌ و اف‍ت‍راق‌ (ص‍ف‍ح‍ه‌ )۳۴۸
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ات‍ف‍اق‌ و الاف‍ت‍راق‌ ال‍ص‍ن‍ع‍ه‌ ال‍ت‍ری‍اق‌ , الجامع لصنعة التریاق
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، علی‌بن عبدالعظیم , ، ‏‫قرن ۷ق.‬‬‬‬ , انصاری
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۸۴۳
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۳۰۲/د , ۸۴۳ع
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و از ب‍اب‌ ی‍ک‍م‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌ ب‍ح‍ث‌ درب‍اره‌ طب‌ و طب‍ق‍ات‌ ح‍ک‍م‍ا و از ب‍اب‌ ش‍ش‍م‌ ت‍ا ب‍اب‌ س‍ی‌ام‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍ری‍اق‌ و خ‍واص‌ طب‍ی‌ آن‍س‍ت‌. ظاه‍را م‍طال‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ م‍اخ‍وذ از ک‍ت‍اب‌ ق‍ان‍ون‌ اب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍اس‍ت‌
شناسه كد كتاب:
807622
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :