شناسنامه
عنوان:
س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ از ۱۹۹۷ - ۱۹۷۹
پديدآور:
ن‍گ‍ارش‌ ن‍ب‍ی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ق‍وم‍ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ت‍وم‌، ن‍ب‍ی‍ل‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۲۹۲۲۴
يادداشت:
ص‌. ۳۹۵ - ۳۵۸
يادداشت کلي:
‎Iran's foreign policy towards the crises in Arab region between 1979 and 1997‬
شناسه كد كتاب:
825537
سال نشر:
۱۳۸۰ - ۸۱
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :