شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌
موضوع:
ت‍ه‍ران‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
ب‍ه‍ش‍ت‌ زه‍را
ح‍ج‍ازی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌ در ج‍ای‍گ‍اه‌ س‍خ‍ن‍ران‌ در م‍راس‍م‌ ت‍رح‍ی‍م‌ ش‍ه‍دا در ب‍ه‍ش‍ت‌ زه‍را در ح‍ال‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
445632
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :