صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
روزنامه های خط آذربایجان،خراسان وکرمان
موضوع:
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬
س‍پ‍ه‍س‍الار , ، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ن‍ب‍ی‌خ‍ان‌ , ، ‏‫۱۲۴۳ - ‏۱۲۹۸ق.‏‬
سالور , ، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د , ،‏‫ ۱۲۲۳ -‏ ‏۱۳۰۸.‏‬
ح‍س‍ام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ , ، سلطان‌ م‍راد م‍ی‍رزا , ، ‏‫۱۲۳۳ -‏ ‏۱۳۰۰ق.‬‏‬
حمزه‌ میرزا قاجار , ، ‏‫ - ‏۱۲۹۷ق.‏‬
ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ا , ، ف‍ی‍روز م‍ی‍رزا ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا , ، ۱۲۳۳-۱۳۰۳ق‌
ناصرالملک , ، محمودبن نبی , ‏‫، ‏‫۱۲۲۵ - ‏۱۳۰۵ق.‬‬
ام‍ی‍ن‌ال‍س‍ل‍طان‌ , ، اب‍راه‍ی‍م‌بن زال , ، ‏‫۱۲۵۰؟ - ‏۱۳۰۰ق.‬
یوزباشی , ، اکبر‌بن سلطان‌سلیم
ی‍زدان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ , ، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر , ، ‏‫۱۲۴۲ -‏ ۱۳۰۴ق.‬
شجاع‌الدوله , ، امیرحسین بن رضاقلی , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۱ق.‬
‏‫صنیع‌الممالک‬ , ، علی‌نقی‌بن ابوطالب , ‏‫، ‏‫۱۲۵۸ - ‏۱۳۳۳؟ق.‬‬
رک‍ن‌ال‍دول‍ه‌ , ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ، ۱۲۶۲-۱۳۱۸ق‌.
س‍ه‍ام‌ال‍دول‍ه‌ , ، ی‍ارم‍ح‍م‍دخان , ‏‫۱۲۵۴؟ - ‏۱۳۲۱ ق.‬
اعتضادالملک , ، محمدحسین‌بن محمد , ‏‫، - ‏۱۳۱۱ق.‬
مؤتمن‌السلطنه , ، محمدرضا‌بن محمد‌ابراهیم , ‏‫،‏‫ - ‏۱۳۰۸ق.‬‬
محمد‌ایوب‌خان , ، شاه افغانستان , ‏‫، ‏‫۱۸۵۵ - ‏۱۹۱۴م.‬‬
م‍س‍ت‍ش‍ارال‍دول‍ه‌ , ، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ک‍اظم‌ , ، -۱۳۱۳ق‌.
وکیل‌الدوله , ، حسن‌بن خلیل , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۱۰ق.‬‬
شجاع‌الملک , ، اسماعیل‌بن یوسف
مخبر‌الدوله , ، علیقلی‌بن رضا‌قلی , ‏‫، ۱۲۴۵ - ‏۱۳۱۵ق.
امیرافشار , ، جهانشاه , ‏‫، ‏‫۱۲۲۰؟ - ‏۱۳۰۷؟.‬‬
امجدالدوله , ، ناصرقلی‌بن امیراصلان
نصرت‌الملک , ، علی‌مردان
نیرالدوله , ، پرویز میرزا , ‏‫، -‏ ۱۳۰۵ق.‬
عمیدالدوله , ، کیومرث‌بن قهرمان
تیموری , ، عطاءالله
قاجار , ، نادر
ذوال‍ف‍ق‍ار ک‍رم‍ان‍ی‌ , ، ‏‫قرن ۱۳ق.‬
زعفرانلو , ، ابوالحسن‌بن امیر‌حسین , ، ‏‫ - ‏۱۳۱۰ق.‬
صمصام‌الملک , ، علی‌نقی
بادکوبه , ، سید‌محمد
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۶۴۹
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ت‍ل‍گ‍راف‌ مقامات بلندپایه ق‍ت‍ل‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ناامنی مرزها ت‍ج‍ارت‌ ج‍رای‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ روس‍پ‍ی‍گ‍ری‌ عزل ان‍ت‍ص‍اب‌ حاکم ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ غله ج‍و پ‍ول‌ س‍ک‍ه‌ ج‍ع‍ل‌ م‍س‍ک‍وک‍ات‌ روح‍ان‍ی‍ان‌ هواشناسی باران و بارندگی تریاک روس‍ت‍ا [۱] ارام‍ن‍ه‌ زردشتی م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا کردان تلگرافخانه ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌[۱] آمار ع‍رب‌ه‍ا زیارت و زائران ‌شاه‌سون یموت‌ پول جعلی و جعل پول ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ مواد غذایی پ‍ول‌ رای‍ج‌ ک‍ش‍ور ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا آبله گمرک‌خانه ب‍رخ‍ورد ق‍وم‍ی‌ ضرب و جرح اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر دزدی‌ برنج قند و شکر آرد آداب‌ورس‍وم‌ شاهزادگان اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ سربازان ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ ‏‫ایل شاهسون دویران(زنجان) صفحه ۵۰‬ پشت کوه صفحه ۶۴
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت تلگراف
شماره کتابشناسي ملي:
۴۱۱۴۳۱۴
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
خراسان ‏‫آذربایجان(ایالت)‬ مشهد نیشابور باخرز طارم زنجان بیجار کرمانشاهان کردستان اراک جلفا شهر بابک بوشهر ساری رشت ‏‫کلاته‌(دامغان)‬ تاکستان ریوند ‏‫الهاک(روستایی در شاهرود)‬ شاهرود خوار راور قوچان درگز روسیه ‏‫منصور کوه(روستایی در دامغان)‬ ‏‫دیز آباد (روستایی در نیشابور)‬ ‏‫آقچه ریش (روستایی در میانج)‬ بسطام دامغان شیراز کرمانشاه قم یزد کاشان بروجرد ‏‫اسدآباد (همدان)‬ همدان قوچان کنگاور ملایر میاندشت کرمان نهاوند سمنان خمسه کرمان
يادداشت کلي:
‏‫اسناد دارای سجع مهر مخبر الدوله میباشد.‬ ‏‫البوم شماره ۴۹۱ از البومهای بیوتات سلطنتی.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160117 per 50
شناسه كد كتاب:
4114314
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: