صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ب‍ح‍ارالان‍وار (ج‍ل‍د ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌)
منبع:
۵-۵۸۰
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ه‍دان‍ا ل‍زی‍اره‌ اح‍ب‍ائ‍ه‌ و اص‍ف‍ی‍ائ‍ه‌ ف‍ج‍ع‍ل‍ه‍ا ذری‍ع‍ه‌ ... ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍م‍ات‍ح‍ب‌ و ت‍رض‍ی‌ ... دارا س‍ال‍ن‍ا ف‍اض‍لا : م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ج‍ل‍د از ب‍ح‍ار ح‍اوی‌ زی‍ارات‌ ن‍ب‍ی‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار اس‍ت‌ و ب‍ق‍ول‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ب‍ی‍ن‌ اس‍رار و ف‍ض‍ائ‍ل‌ و آداب‌ و م‍ق‍دم‍ات‌ و م‍ت‍ع‍ل‍ق‍ات‌ آن‌ ب‍وج‍ه‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍م‍ه‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ و ش‍ی‍ع‍ی‍ان‍را ب‍ه‌ ک‍ار آی‍د
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
م‍لا م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍لا م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۵۸۰
شناسه كد كتاب:
807374
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: