مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  58  نتیجه  در  0/2031644  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
21
22
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
رسيدگي به موضوع بهره برداري صيد صدف و مرواريد در جزاير خليج فارس
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
22
12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس (هارتلند جهان) مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلتیک آن‏‫
مولف :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه,غ‍ف‍اری‍ان‌، س‍ی‍روس‌، گردآورنده
موضوع :
خلیج فارس، منطقه,خلیج فارس، منطقه -- جغرافیای تاریخی,خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
تهران:مدرسه‏‫، ۱۳۸۹.‬
زبان اثر :
فارسي
23
10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۹
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
24
19
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
فرم شناسنامه بخش ها و شهرهاي ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
شماره سند :
293/18841
25
87
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
لزوم همكاري اداره كل گمرك و اداره بحريه جهت تفتيش گمركي بنادر جنوب و خليج فارس
تاریخ انتشار :
12-1311ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
26
107
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
طرح جلب و تحبيب ايرانيان مقيم خارج از كشور و شيخ نشين هاي خليج فارس
تاریخ انتشار :
37-1336ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
27
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
مولف :
سمینار خلیج فارس ( نخستین: ۱۳۴۱: تهران)
موضوع :
خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]: اداره کل انتشارات و رادیو‏‫، ۱۳۴۲ -
زبان اثر :
فارسي
28
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه نخست وزير در مورد لزوم استعمال نام " خليج فارس " در كليه مكاتبات رسمي
تاریخ انتشار :
1360ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
30
151
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
وضعيت نفت در حوزه خليج فارس و كشورهاي همسايه
تاریخ انتشار :
1316ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   21  تا  30  از  58  نتیجه  در  0/2031644  ثانيه