مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  37639  نتیجه  در  0/5468736  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
11
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍روج‍ردی‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,روح‍ان‍ی‍ان‌,م‍ج‍ت‍ه‍دان‌,ب‍روج‍ردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
12
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍ل‌ خ‍واج‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,پ‍ل‍ه‍ا,پ‍ل‌ خ‍واج‍و
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
13
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اف‍ت‍ت‍اح‌ م‍وزه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍پ‍ه‌ ت‍وس‍ط ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,م‍س‍اف‍رت‌,پ‍ه‍ل‍ب‍د، م‍ه‍رداد,خ‍وزس‍ت‍ان‌,اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌,س‍ال‍ور، ع‍ب‍اس‌,م‍وزه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍پ‍ه‌,خ‍زی‍م‍ه‌اع‍ل‍م‌، ن‍از
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
14
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آث‍ار ه‍ن‍ری‌,وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
15
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادرش‍اه‌ اف‍ش‍ار
موضوع :
خ‍راس‍ان‌,آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,م‍ش‍ه‍د,م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا,آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
16
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز,ت‍ات‍ر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
17
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
18
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ل‍س‌ س‍ن‍ا
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍ازن‍دران‌,اح‍زاب‌,ن‍ام‍زده‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌,ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌,ق‍ائ‍م‌ش‍ه‍ر,ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د,ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ س‍ن‍ا (ش‍ش‍م‍ی‍ن‌/ خ‍رداد )۱۳۵۰,ح‍زب‌ م‍ردم‌,ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌/ خ‍رداد )۱۳۵۰,اخ‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
19
3
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,م‍ب‍ارزات‌ ض‍دح‍ک‍وم‍ت‌,م‍ردم‌,ب‍ازار ت‍ه‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
20
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ب‍ه‍ش‍ت‌ زه‍را,ح‍ج‍ازی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
نتایج   11  تا  20  از  37639  نتیجه  در  0/5468736  ثانيه