مجموعه ها
مجموعه تاریخ شفاهی
این مجموعه دربرگیرنده مدارک بخش تاریخ شفاهی می باشد.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تاریخ شفاهی
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه دربرگیرنده مدارک بخش تاریخ شفاهی می باشد.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  257  نتیجه  در  0.312494  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
040f3ffb-d46f-4639-a070-006b14295744

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با نوش‌آفرین انصاری٬ ۱۳۸۲.‏‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
انصاری٬ نوش‌آفرین٬ ۱۳۱۸-,، مصاحبه‌شونده
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر) :
صالحی,، پیمانه,، ‏‫۱۳۵۲ -‏‏‏,، مصاحبه‌گر
نام تنالگان به منزله موضوع :
دانشگاه تهران,. کتابخانه مرکزی,کتابخانه‌های دانشگاه تهران,دانشگاه تهران,. موسسه مطالعات اسلامی,شورای کتاب کودک,کتابخانه ملی ایران
نام شخص به منزله موضوع :
ج‍م‍ال‌زاده‌,، سیدم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌,،‏‫ ‏‫۱۲۷۰ - ‏‏۱۳۷۶.‬‏‬,محقق٬ مهدی
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
39c2cdd7-6a5b-4095-9e6c-050d07f2275e

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با محمدموسی‌عادل، ۲۵/۱۱/۱۳۷۷
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
‏‫‬‏عادل، محمدموسی، ۱۹۵۳ م.,، مصاحبه‌شونده
نام تنالگان به منزله موضوع :
فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان(باکو),. مخزن نسخه‌های خطی
نام شخص به منزله موضوع :
‏‫‬‏عادل، محمدموسی، ۱۹۵۳ م.
شناسه كد كتاب :
3736186
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
7d85f78f-4d27-456a-a6bf-054d446e4d13

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با داود رشیدی٬ ۰۲/۰۹/۱۳۷۳
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
رش‍ی‍دی‌,، داود,، ‏‫۱۳۱۱ -‏,، مصاحبه‌شونده
نام شخص به منزله موضوع :
رش‍ی‍دی‌,، داود,، ‏‫۱۳۱۱ -‏,ن‍وش‍ی‍ن‌,، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌,‏‫، ۱۳۵۰-۱۲۷۹.‏‏
شناسه كد كتاب :
3732022
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۳۲۰۲۲
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
6417b6dc-afae-4286-9da3-05769f0d6b92

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با جها‌نگیر ٬ نظا‌م‌ا‌لعلما ۱۳۸۶.‏‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
نظا‌م‌ا‌لعلما ٬ جها‌نگیر,، مصاحبه‌شونده
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر) :
مختا‌ر‌ی ا‌صفها‌نی ٬ ر‌ضا,، مصاحبه‌گر
نام شخص به منزله موضوع :
نظا‌م‌ا‌لعلما ٬ جها‌نگیر,ک‍اوه‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌,، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر,، ۱۲۷۳- ۱۳۶۹.,خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌,، غ‍لام‍رض‍اب‍ن‌ م‍ی‍رزاج‍ان‌,، ۱۲۴۶-۱۳۰۴ق‌.,ع‍م‍ادال‍ک‍ت‍اب‌,، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌,، ۱۲۴۷؟-۱۳۱۵.,زری‍ن‌خ‍ط,، ح‍س‍ن‌,،‏‫ ۱۲۷۳ - ‏۱۳۵۷.‏‬
شناسه كد كتاب :
3749490
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
db6fd137-79d6-4e5f-9598-09456d95865a

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با علی مدرس موسوی٬ ۱۳۸۴-۱۳۸۵
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
م‍درس‌ م‍وس‍وی‌,، سیدع‍ل‍ی‌,، ‏‫۱۳۰۵ - ‏,، مصاحبه‌شونده
نام تنالگان به منزله موضوع :
دانشگاه تهران,. موسسه لغت نامه دهخدا,دانشگاه تهران,. دانشکده معقول و منقول,مدرسه عالی سپهسالار,موسسه کتابفروشی و چاپخانه اسلامیه
نام شخص به منزله موضوع :
م‍درس‌ م‍وس‍وی‌,، سیدع‍ل‍ی‌,، ‏‫۱۳۰۵ - ‏,موسوی بهبهانی٬ محمد حسین٬ ؟,شاه بابای ولی٬ ؟,م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,، ع‍ل‍ی‌,‏‫، ۱۳۰۰ -‏۱۳۸۶.,ش‍اه‍رودی‌,، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌,، ۱۲۸۱-,ع‍م‍ی‍د,، م‍وس‍ی‌,، ۱۲۸۷ - ۱۳۴۲.,م‍ح‍ق‍ق‌,، م‍ه‍دی‌,، ‏‫۱۳۰۸ -‏,آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌,، م‍ه‍دی‌,، ‏‫۱۲۶۸ ؟ - ‏۱۳۳۱ .‬,خ‍م‍ی‍ن‍ی‌,، روح‌الله,، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران,، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬,ش‍ع‍ران‍ی‌,، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌,،‏‫۱۳۵۲-۱۲۸۱.‏,رام‍ی‍ار,، م‍ح‍م‍ود,، ۱۳۰۱-۱۳۶۳.,م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ائ‍ی‌,، م‍ح‍م‍د,، ۱۲۸۱-۱۳۷۱.,م‍ی‍ردام‍اد,، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,، ‏‫ -‏۱۰۴۱؟ق.‬,ص‍دی‍ق‍ی‌,، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌,، ‏‫۱۲۸۴ - ‏۱۳۷۰.,م‍ع‍ی‍ن‌,، م‍ح‍م‍د,، ‏‫۱۲۹۱ - ‏۱۳۵۰.,ای‍زوت‍س‍و,، ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و,، ‏‫۱۹۱۴ - ‏۱۹۹۳م.,م‍ات‍س‍وخ‌,، رودل‍ف‌,Izutsu,, Toshihiko,Khomeyni,, Ruhollah,, Leader and Founder of IRI,Amid,, Moussa
شناسه كد كتاب :
3736784
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
b8372ace-ef7e-4bf8-9204-0a71e5eab955

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با منصور نجومی٬ ۱۰/۰۴/۱۳۷۵
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
نجومی,، منصور,، ۱۲۹۵ -,، مصاحبه‌شونده
نام شخص به منزله موضوع :
م‍ن‍ج‍م‌ب‍اش‍ی‌,، اح‍م‍د ب‍ن‌ ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌,، ۱۰۴۲-۱۱۱۳؟ق‌.
شناسه كد كتاب :
3763426
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۶۳۴۲۶
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
c99e0244-4461-413a-b648-0c4e05a655a9

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با علی دوانی، ۴/۸/۱۳۷۸
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دوان‍ی‌,، ع‍ل‍ی‌,، مصاحبه‌شونده,،‏‫ ۱۳۰۸ -‏ ‏۱۳۸۵.‏‬
نام تنالگان به منزله موضوع :
آموزشگاه فنی شرکت سهامی نفت انگیس و ایران,شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران,حوزه علمیه نجف,حوزه علمیه قم,Hozeh Elmiyeh Najaf = Theological seminary of ivajol,Anglo - Iranian Oil Company
نام شخص به منزله موضوع :
دوان‍ی‌,، ع‍ل‍ی‌,،‏‫ ۱۳۰۸ -‏ ‏۱۳۸۵.‏‬,ب‍روج‍ردی‌,، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌,، ‏‫۱۳۲۶ -‏‬,راش‍د,، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌,، ‏‫۱۲۸۴ - ‏۱۳۵۹.‬,گ‍ل‍س‍رخ‍ی‌,، خ‍س‍رو,،‏‫ ۱۳۲۲ - ‏۱۳۵۲.‬,خ‍م‍ی‍ن‍ی‌,، روح‌الله,، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران,، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬,رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌,، ‏‫۱۳۳۹ -‏,Khomeyni,, Ruhollah,, Leader and Founder of IRI,ف‍ل‍س‍ف‍ی‌,، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌,، ‏‫۱۲۸۳ - ‏۱۳۷۷.,نعمت‌زاده، ؟
شناسه كد كتاب :
3735017
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
91914bb4-a509-43c7-bee7-0de38f173da9

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با امیرهوشنگ کاووسی، ۰۴/۱۲/۱۳۷۷
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
کاووسی,، امیرهوشنگ,، مصاحبه‌شونده
نام شخص به منزله موضوع :
کاووسی٬ امیرهوشنگ٬ ۱۳۰۱- ۱۳۹۲
شناسه كد كتاب :
3728386
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۲۸۳۸۶
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
d2324d64-4d3b-4753-8ee9-0ebcac7d8165

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با مهدی حجت٬ ۲۲/۱۲/۸۳
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
ح‍ج‍ت‌,، م‍ه‍دی‌,، ‏‫‫۱۳۲۸ -‏ ‏‏‬,، مصاحبه‌شونده
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر) :
نیک‌نفس٬ شفیقه٬ ۱۳۴۲,، مصاحبه‌گر
نام تنالگان به منزله موضوع :
سازمان اسناد ملی ایران
نام شخص به منزله موضوع :
ح‍ج‍ت‌,، م‍ه‍دی‌,، ‏‫‫۱۳۲۸ -‏ ‏‏‬
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
91a4f173-dcc1-490c-9300-0fdb859bdc82

 
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهي با مهری مهرنیا، ۱۴/۰۶/۱۳۷۳
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
مهرنیا، مهری، ۱۳۰۶-۱۳۸۷,، مصاحبه‌شونده
نام تنالگان به منزله موضوع :
جامعه باربد
نام شخص به منزله موضوع :
‏‫مهرتاش‬,، ‏‫اسماعیل‬,، ‏‫۱۲۸۳ - ۱۳۵۹.‏‬
شناسه كد كتاب :
3739863
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  257  نتیجه  در  0.312494  ثانيه