مجموعه ها
منابع برگزيده ايران شناسي
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
منابع برگزيده ايران شناسي
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  74  نتیجه  در  1/2519422  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
11


100
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Rapport sur l'etat actuel des ruines de Persepolis et propositions pour leur conservation
مولف :
Herzfeld, Ernst Emile‬
موضوع :
ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌- ت‍خ‍ت‌ج‍م‍ش‍ی‍د
تاریخ انتشار :
1928=1307
زبان اثر :
French
12


544
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Les Parsis; histoire des communautes zoroastriennes de l'Inde
مولف :
Menant, Dauphine‬
موضوع :
پ‍ارس‍ی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
تاریخ انتشار :
1975=1345
زبان اثر :
German
13


773
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The Voyages & travels of the ambassadors... to ... Muscovy ...persia... in the year M.DC.xxxiii and ... finished in M.DC.xxxix containing... Muscovy, Tarsia... in VII Books. The travel of John Albert... from Persia into the East- India containing Oriental Lands... in III Books.../written originally by Adam Olearius
مولف :
Olearius, Adam,Adam
موضوع :
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
تاریخ انتشار :
London: Printed for Thomas During، ‏‫‬‭1662=1041.
زبان اثر :
French
14


690
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Les famavx voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain, Svrnomme l'illvstre voyageur , avec vn denombrement tres exact des choses les plus curieuses؛Les famaux voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain...‬
مولف :
Della Valle, Pietro,Pietro
موضوع :
گزیده ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. هند -- سیر و سیاحت -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م. ‏ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. ‏ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م.
تاریخ انتشار :
‏‫‎Paris‬‮‏‫‭‎:G.Clozier, 1662-1664‏‫1041-1043=‭‬
زبان اثر :
French
15


58
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Les inscriptions de Dour - Sarkayan (Khorsabad) provenant des fouillies de Victor ‭Place
مولف :
Oppert, Jules
موضوع :
کتیبه‌های میخی آشوری و بابلی.
تاریخ انتشار :
1870=1249
زبان اثر :
French
16


150
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Eastern Persian Irak
مولف :
Schindler, Albert Houtam‬
موضوع :
ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
تاریخ انتشار :
1896=1275
زبان اثر :
English
17


170
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
L,Afghanistan; geographie, histoire, ethnographie voyages
مولف :
‎Furon, Raymond‬
موضوع :
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
تاریخ انتشار :
1926=1305
زبان اثر :
French
18


620
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
L,empir Mongol (1re Phase
مولف :
Grousset, Rene‬
موضوع :
م‍غ‍ولان‌ -- ت‍اری‍خ‌
تاریخ انتشار :
1941=1320
زبان اثر :
French
19


216
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
A Persian Quarter Century
مولف :
Smith ,Anthony
موضوع :
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا,ای‍ران,ق‍رن‌ ۱4,س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
تاریخ انتشار :
London,1979=1358
زبان اثر :
English
20


686
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
A Year Amongst the Persians: impressions as to the life,Character thought of the people of persisa…
مولف :
Browne, Edward Graville‬
موضوع :
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
تاریخ انتشار :
1926=1305
زبان اثر :
English
نتایج   11  تا  20  از  74  نتیجه  در  1/2519422  ثانيه