مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   61  تا  70  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه،   
             
61
05d33d6a-39c8-4c06-991a-b370be904529

 
عنوان و نام پديدآور :
اصول و مبانی نسخه‌شناسی در كتب خطی-نسخه روسی فارسی
همکار :
,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی,
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
62
346fd6f4-90ea-4489-9dec-b60a0d5e8f9e

 
عنوان و نام پديدآور :
ارجنامه آیت‌الله حاج شیخ یوسف حدائق
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
63
51e6007d-7938-4f90-b762-b7b1e834ac24

 
عنوان و نام پديدآور :
حافظه جهانی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
64
98b95cb8-0b1b-45b4-a3ff-b9f30c80ffca

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‭SWARBICA: south and west Asian regional branch of international council on archives‭
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,، ۱۳۴۹ -,ع‍زی‍زی‌,,,,,,,,,,,,,,
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
65
151861a9-e824-41ce-8dce-bb4875ccc697

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
66
f50f3b1d-aee9-4f70-ae03-c0479784504e

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ وق‍ای‍ع‌ ات‍ف‍اق‍ی‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
‏‫‭DSR۱۳۶۸,‏‫‭‭/ر۹
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
67
2c168fe8-f6ad-4a25-b049-c054beeba2b0

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
68
4bf836cb-992d-4ee5-b80c-c0ec2501efea

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
69
4cb483a6-5bd9-4ccb-a766-c1c3e2aee675

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
70
f39d11cd-60e8-4b1d-8cb9-c4dc1a555047

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   61  تا  70  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه