مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   91  تا  100  از  37639  نتیجه  در  0.234372  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
91
a580d319-fbcb-4226-acc9-009a39bb97e4

 
عنوان و نام پديدآور :
ه‍ف‍ت‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,ه‍ف‍ت‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
92
470587df-50b8-4574-af16-009bb8f9d3a1

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,ب‍ه‍ادری‌، ک‍ری‍م‌پ‍اش‍ا,ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌,ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز (ده‍م‍ی‍ن‌/ ش‍ه‍ری‍ور )۱۳۵۵
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
93
68ae8fdb-5bae-43ee-994c-009d632772a3

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
موضوع :
م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍ی‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,م‍ی‍دان‍ه‍ا,ش‍وش‌,م‍ی‍دان‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍ی‍ر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
94
533cb891-a3a1-4d42-ab88-009d7192b034

 
عنوان و نام پديدآور :
اه‍دا ن‍ش‍ان‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اه‍دا,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ش‍ه‍دا,ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,ن‍ش‍ان‍ه‌,ی‍غ‍م‍ای‍ی‌ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌,ف‍رزن‍دان‌,ج‍ش‍ن‌ ج‍اوی‍د
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
95
4d2963b7-fe8e-4c73-8e58-00a0cf6e2e7f

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
موضوع :
ام‍ری‍ک‍ا,ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,ج‍وان‍ان‌,ب‍وش‌، ج‍ورج‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
96
18ef49ab-3efa-4fd8-a267-00a1d9fcafa1

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍ف‍ر ری‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور روم‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اروپ‍ا,روم‍ان‍ی‌,ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو,چ‍ائ‍وش‍ی‍س‍ک‍و، ن‍ی‍ک‍لا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
97
2f814ad9-fcce-45e3-b899-00a4670ab0e8

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌
عکاس :
/ اری‍ک‌ ف‍ی‍ف‍رب‍رگ‌
موضوع :
ف‍ران‍س‍ه‌,م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌,پ‍اری‍س‌,داک‍ار,س‍اب‍ی‌، ب‍رون‍و,س‍ن‍گ‍ال‌,ف‍ری‍ز، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌,م‍س‍اب‍ق‍ات‌ رال‍ی‌,ه‍ن‍س‍ل‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
98
6cd68956-76ae-44f8-87dc-00a500df4f71

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍ف‍ر م‍ح‍م‍د رض‍ا و ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ه‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,م‍راس‍م‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر,ف‍رودگ‍اه‌ اه‍واز
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
99
c23c79f9-28b1-456d-b84d-00a8298ae6a3

 
عنوان و نام پديدآور :
دی‍دار م‍ح‍م‍درض‍ا و ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ از روم‍ان‍ی‌
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,م‍راس‍م‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌,دی‍داره‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,اروپ‍ا,روم‍ان‍ی‌,چ‍ائ‍وش‍س‍ک‍و، ن‍ی‍ک‍الای‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
100
48607750-96e9-41d0-a05b-00a95fc56cf5

 
عنوان و نام پديدآور :
ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌(س‌)
عکاس :
/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌
موضوع :
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا,ق‍م‌,گ‍ن‍ب‍ده‍ا,ای‍ران‌,م‍ق‍رن‍س‌ک‍اری‌,ح‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌(س‌),م‍ن‍اره‌ه‍ا,ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌,آی‍ن‍ه‌ک‍اری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   91  تا  100  از  37639  نتیجه  در  0.234372  ثانيه